Tilslutningsbidrag

Tarifblad gældende fra 1. januar 2024
Investeringsbidrag gælder pr. bolig for følgende typer bolig:

Kr. ekskl. moms 

Kr. inkl. moms

Fritliggende enfamiliehus og Kæde/Rækkehuse 

8.000,00

10.000,00

Etageboliger og almene boliger

6.000,00 

7.500,00

Boliger på max 30 m2

4.000,00

5.000,00

   

 

Erhvervs-/industriejendomme, institutioner og alle Øvrige
opvarmede arealer, der ikke tjener til bolig. 
 

 

Kr. pr. m2 BBR bolig/erhvervsareal

50,00

62,50

Til dækning af udgifter til de første 10 meter stikledning på egen grund, målt i tracéet fra ejendommens skel til indføringsrørets opførsel på fundament, inklusiv haner, indføringsrør og fittings.

11.000,00

13.750,00

Stikledning udover 10 meter pr. meter

 800,00

 1.000,00

 

Der opkræves byggemodningsbidrag i forbindelse med nye udstykningsområder.
Byggemodningsbidragets størrelse afhænger af de konkrete forhold i forbindelse med den enkelte byggemodning, og udgør faktiske omkostninger til etablering af hovedledninger i udstykningsområdet.

Investerings, stiklednings og byggemodningsbidrag betales inden etablering, jævnfør fjernvarmeværkets alm. bestemmelser.

Byggemodningsbidraget betales af udstykker, mens investerings- og stikledningsbidrag betales af de kommende forbrugere.

 I praksis håndteres byggemodninger på følgende måde: Procedure Byggemodning.

 

Når særlige forhold gør sig gældende,  f.eks. med hensyn til bygningskarakter og varmebehov, typisk i forbindelse med tæt-lav/rækkehusbyggeri, erhvervsbyggeri o.l., kan bestyrelsen indgå aftaler om tilslutning på særlige vilkår.

 

Gebyrer

 

Kr. ekskl. moms 

Kr. inkl. moms

Rykkerskrivelse ved for sen betaling (der beregnes ikke moms af gebyret)

100,00  

100,00  

Lukkegebyr (der beregnes ikke moms af gebyret) 

 375,00

 375,00

Genoplukningsgebyr

 375,00

468,75

Flytteopgørelse ved selvaflæsning

65,00

81,25

Flytteopgørelse ved aflæsningsbesøg

270,00

337,50

Udskrive og fremsende årsopgørelse

28,00

35,00

   

 

Årlige afgifter

 

Kr. ekskl. moms 

Kr. inkl. moms

Målerleje

275,00

343,75  

Kapacitetsafg. pr. m2 boligareal BBR

20,00

 25,00

Kapacitetsafg. pr. m2 erhv. areal BBR

14,00

17,50

   

 

Energipris

 

Kr. ekskl. moms 

Kr. inkl. moms

Forbrug pr. Mwh.

   530,00

662,50  

   

 

Motivationstarif

Gauerslund Fjernvarme har motivationstarif, jf. regelsæt herfor.
Læs mere